کاربرد های سیلیکات سدیم و متا سیلیکات در صنایع مختلف 

سیلیکات سدیم در صنایع شوینده

...

سیلیکات سدیم در صنایع کارتن سازی

...

سیلیکات سدیم در صنایع ذوب فلزات

...

سیلیکات سدیم در صنایع کاشی و سرامیک

...